Ladykapteenit

Lisätietoja antavat:

Kapteenien työryhmä (Kapteeneille (mies/nainen) tarkoitettu oma työryhmä) Eeppo Haukka, eeppo.haukka(at)lyreco.com, puhelin 040 903 3226

SGL Outi Kunttu, puhelin 0400 404 010 sähköposti outi.kunttu(at)golf.fi

Suomen Golfkapteenien facebook-ryhmä

Suomen golfkapteeneille on olemassa oma ryhmä facebookissa. Se löytyy nimellä Suomen Golfkapteenit https://www.facebook.com/groups/1549333642040938/

Golfseuran kapteeni ennen

Kapteenin tehtävät määriteltiin ensimmäisen kerran The Honorable Company of Edinburg Golfers-seuran toimesta maaliskuun 7. päivänä vuonna 1744. Samana vuonna laadittiin myös gol n ensimmäi- set kirjalliset säännöt, jotka käsittivät kaikkiaan 13 pykälää. 270 vuoden aikana kapteenin asema golfseuroissa on toki muuttunut siitä, kun kapteenin arvon sai pelaaja, joka voitti seuran ainoan kilpai- lun eli mestaruuskilpailun. Mestaruuden voitto velvoitti hänet lahjoittamaan seuralle kultarahan ja hän sai myös oikeuden pitää seuran vedonlyöntikassaa. Hänen tehtävänsä oli myös selvittää jäsenten väliset erimielisyydet ja johtaa golfkenttään liittyviä asioita. Vuonna 1806 siirryttiin St. Andrews’issa käytäntöön, jossa kapteeni valittiin äänestyksellä ja näin on ollut tapana golfseuroissa siitä lähtien ja brittiläisessä golfkulttuurissa kapteeni on edelleen seuran arvostetuin henkilö. Nykyään kapteeni-instituutiota noudatetaan kaikissa niissä maissa, missä brittiläinen golfkulttuuri on päässyt vaikuttamaan. Golfseuran kapteenin käsite muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa on lähes tyystin tuntematon. Suomeen kapteeniperinne tuli heti alusta pitäen Helsingin Golfklubilta.

Golfseuran kapteenit tänään

Suomessa golfkenttiä on sekä ry-pohjaisia että osakepohjaisia. Kapteenin/kapteenien rooli seuroissa vaihtelee suuresti riippuen seuran iästä, perinteistä muodostuneista tavoista ja seurojen säännöistä. Kapteenien rooliin ja vastuuseen golfseuroissa kuuluvat tärkeysjärjestyksessä pelin turvallisuus, golfetiketti ja -käyttäytyminen, golfsääntöjen noudattaminen seurassa ja kentällä, paikallissääntöjen laatiminen, kentän merkinnät, koulutukseen liittyviä asioita (kapteenien kierrokset, sääntö illat yms.) sekä muut golfseuran toimintaan liittyvät asiat.

Laiska tai välinpitämätön kapteeni/ladykapteeni, mies tai nainen, vanha tai nuori, on melko turha henkilö missä tahansa seurassa. Sitä vastoin asiansa tuntevat, empaattiset, kannustavat, läsnä olevat, jäsenistön eduista ja kehittymisestä kiinnos- tuneet, tasapuoliset ja kuuntelutaitoiset kapteenit ovat seuran ja sen jäsenistön kehittymiselle todellinen vahvuus. Golfin sääntöjen etikettiosan uudistuminen vuoden 2004 alusta teki välttämättömäksi määrittää golfseurojen kapteeneille jonkinlaiset yhteneväiset toimivaltuudet ja roolit. Niinpä suomalaiseen golfkulttuurin yhteisötoimintaan kuuluu tällä hetkellä olennaisesti kapteeni ja ladykapteeni omilla rooleillaan ja sovitulla työjaollaan. Lähes jokaisessa suomalaisessa golfseurassa on joko jäsenten valitsemat tai hallituksen nimittämät kapteenit. Kapteenit yleensä sopivat seuran toimintaan luontevasti liittyvästä työnjaosta. Kapteenien rooliin ja vastuuseen kuuluvat yleensä golfetiketti ja -käyttäytyminen, golfsääntöjen noudattaminen seurassa ja kentällä, pelin turvallisuus, paikallissääntöjen laatiminen sekä koulutukseen liittyviä asioita. Kapteenien asema golfseurassa mm. golfkulttuurin vaalijana on tärkeä ja heidän tulisi kuulua seuransa hallitukseen. Toisaalta ilman seuran puheenjohtajan ja hallituksen sataprosenttista tukea kapteenit ovat aika lailla voimattomia.

Valtakunnallinen ja Suomen Golfiiton tuella ja hyväksynnällä toimiva kapteenien yhteistyöelin (kapteenien työryhmä) on tärkeä väline, jolla luodaan kaikkien Suomen golfseurojen kapteeneille yhtenäiset toimintaedellytyksen ja mahdollisimman hyvä tieto/taitopohja. Tällä hetkellä monissa seuroissa kapteeniksi valitaan joko ”se joka on vuorossa” tai joku jolla on aikaa, ajattelematta lainkaan millaisia onnistumisen edellytyksiä henkilöllä on tai mitä jäsenistö ja golfperinteet loppujen lopuksi kapteeneiltaan edellyttävät ja odottavat. On selvää, että asiansa ja jäsenistönsä tuntevat kapteenit (mies tai nainen) on mille tahansa seuralle ja sen jäsenistölle varsinainen aarre. Kapteenin henkilö-ominaisuuksien yleispätevä määrittely on vaikeaa, mutta vuosien kokemusten kautta on mahdollista kirjata joitakin ominaisuuksia (iällä ja sukupuolella ei ole niin väliä):

Golfseuran kapteeneilla tulee olla ensinnäkin riittävästi aikaa hoitaa kapteenin tehtäviä. Muutama tunti silloin ja tällöin ei oikein tahdo riittää, mutta kyllähän harrastuksen vaalimiseen aina aikaa löytyy, jos on halua.

Hyvä golfsääntöjen ja etiketin tunteminen on oleellista. Seuratuomarin kortti taskussa on paikallaan. Jos seuratuomarin korttia ei vielä ole, niin eipä olisi hassumpi ajatus osallistua SGL:n järjestämälle seuratuomarikurssille (päivän mittainen peruskurssi, joka on suunnattu seuratason kilpailujen järjestäjille, kilpailutoimikunnan jäsenille ja kapteeneille).

Oma pelitaito tulisi olla hyvä, (tai ainakin keskikertainen) ja aktiivitasoitus on oltava olemassa. Osallistuminen oman ja muiden seurojen kilpailuihin on välttämätöntä eikä osallistumista SGL:n järjestämiin kilpailuihinkaan pidä unohtaa.

Kapteeneilla on oltava kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja heidän tulee olla ulospäin suuntautuneita ja esiintymiskykyisiä. Vaikka golf onkin mitä suurimmassa määrin yksilölaji, kaikki lajia harrastavat tietävät, että pelisi kanssa ja pelatessasi olet yksin, mutta samalla yksinoloasi helpottaa golfin ominaisuus olla upea sosiaalinen yksilölaji. Se antaa mahdollisuuden olla yksin ja samalla yhdessä.

Kapteeneilla tulee olla tarpeeksi rohkeutta hoitaa ikäviäkin asioita, kuten pelisanktioiden määrääminen. Hyvä golfin yleissivistys on paikallaan. Sekä historiallinen tietämys ja nykyisyyden osaaminen eivät ole kapteeneille mitenkään haitaksi. Kotimaan golf- sektorin tuntemus on itsestään selvää ja tarpeellista. Hyvät kapteenit tuntevat oman seuransa, sen tilan ja tavoitteet sekä jäsenistönsä, niinpä jäsenyys seuran hallituksessa ja toimikunnissa on todella tarpeen.

Golfseuran kapteenien tehtävistä

Kapteenien asema golfseurassa on riippuvainen seuran rakenteesta ja tavasta toimia. Asemaan liittyy myös olennaisesti minkälaiset toimintavaltuudet kapteeneille annetaan. Kapteenien pro ili on viime vuosina hieman muuttunut ja laajentunut. Kapteenien tehtävien luonne on nykyään kolmijakoinen ja ne voidaan määritellä vaikkapa seuraavasti:

Hyvän golfhengen luominen

Kapteenien tehtävinä ja tavoitteena on välittömän ja aktiivisen seuratoiminnan aikaansaaminen, seuran jäsenten toivomuksien ja kommenttien kuunteleminen ja eteenpäin vieminen, seuran sääntö- ja etikettikoulutuksen järjestäminen, uusien jäsenien vastaanotto ja sisäänajo seuraan, kapteenin kierroksien järjestäminen, kirjoittaminen säännöllisesti seuran lehdessä ja/tai tiedotteissa ja seuran nettisivuilla sekä näkyminen kentällä ja seuratiloissa ja toimiminen monilla tavoin esimerkkinä seuran jäsenille.

Kapteenien tehtäviin ja velvollisuuksiin kuuluvat sääntöjen ja golfetiketin tunteminen. He valvovat, että sekä SGL:n että seuran sääntöjä ja etikettiä noudatetaan, he toimivat seuran sääntö- ja tasoitustoimikunnan jäseninä ellei peräti vetäjänä/vetäjinä. Lisäksi he toimivat jäsenenä seuran kenttätoimikunnassa ja kilpailutoimikunnassa.

Hyvään golfhenkeen kuuluu olennaisena osana myös se, että kaikentasoiset pelaajat voivat pelata samanaikaisesti ja turvallisesti kentällä, peliin saadaan riittävä ripeys ja pelinopeus turvallisuudesta tinkimättä ja pelaajat toteuttavat kenttää säästävää pelitapaa. Kapteeni tarvittaessa katsoo sen perään, että kaikki pelaajat (siis seuran omat pelaa- jat ja vieraspelaajat mukaan lukien) ovat pukeutuneet asianmukaisesti.

Sosiaalinen kanssakäyminen

Kapteenit osallistuvat sisäisten kilpailujen järjestämiseen ja lisäksi järjestävät mestaruuskisat, reikäpelit, paripelit, osallistuvat seurojen välisiin tapahtumiin ja vierailuihin, järjestävät talkootapahtumia (oleellinen osa kapteenien toimintaa), mahdollisesti osallistuvat klubiretkiin ja matkoihin kotimaassa ja ulkomailla, organisoivat klubipäiviä, osallistuvat ilman ehtoja kauden avajaisiin, avajaiskilpailuun, päättäjäisiin ja päätöskilpailuihin. Lisänä voivat olla vielä esim. Juhannuskisat, illanvietot ja teemapäivät.

Seuran määräämät muut tehtävät

Keväällä kapteenien tehtäviin kuuluu huolehtia siitä, että kentän merkinnät ovat ajan tasalla ja että peliturvallisuus on mahdollisimman hyvin hoidettu (yhdessä kenttä- ja/tai kilpailutoimikunnan kanssa), sillä kapteenit ovat vastuussa yhdessä kenttähenkilökunnan kanssa kentän peliturvallisuudesta.

Kapteenit ovat mukana seuraottelujen järjestelyissä yhdessä junioritoiminnan ja seniorien toiminnan vetäjien kanssa (juniorikapteeni/seniorikapteeni). Juniori/seniorikapteenin, yhdessä kapteenin kanssa, tehtäviin kuuluvat virallisten seurojen välisten ottelujen toteutusvastuu, he/hän valitsevat joukkueen yhdessä, kapteenin, seniori/junioritoimikunnan ja kilpailutoimikunnan kanssa ja he/hän toimii tarvittaessa joukkueen kapteenina.

Kapteenien tehtäviin tulee kuulua myös osallistuminen golfseurojen kapteenien valtakunnalliseen ja alueelliseen yhteistoimintaan. Näitä ovat muun muassa alueellinen kapteenitoimikunta ja SGL:n kapteenien työryhmän toiminta ja sen järjes- tämät valtakunnalliset kapteenien päivät, jotka mahdollistavat verkostoitumisen ja ajatusten vaihdon.

Seura voi määrätä tai ehdottaa myös seuraavien tehtävien hoitoa: Jäsenien tutustuttaminen toisiinsa ja jäsenien pelitaitojen ja tason parantaminen (ei Pro-toimintaa vaan avustamista, jos rahkeet vaan riittää). Jäsenistön tutustuttaminen muihin seuroihin ja kenttiin, erilaisten tapahtumien järjestäminen seuran jäsenille, jäsenien pelaamisen aktivointi ja uusien pelaajien rekrytointi seuran jäseniksi/pelaajiksi. Ja lopuksi auttaa panoksellaan nauttimaan pelistä, aktiivisesta toiminnasta ja viihtyisästä seurasta.

Edellä mainittu kolmen kohdan tehtävien määrä on jo aika läkähdyttävä, eikä tarkoituksena olekaan, että kaikissa seuroissa nämä kaikki toteutuisivat kapteenien toimesta. Se tuskin on mahdollistakaan.

Golfseuran kapteenien valtuuksista ja oikeuksista

Valtuudet

Golfseuran kapteenien valtuuksiin voisi kuulua oikeus osallistua tarvittaessa seuran kaikkien (ainakin pelin ja golfhengen kannalta tarpeellisten) toimikuntien kokouksiin (klubitoimikunta, kilpailutoimikunta, kenttätoimikunta, sääntö- ja tasoitustoimikunta). Tämä on perusteltua, sillä seuraan perustetut toimikunnan keskittyvät omaan toiminta-alueeseensa hallituksen antamin valtuuksin ja sovitun talousarvion puitteissa. Toimikunnat raportoivat suoraan hallitukselle ja tiedon sujuvaksi välittämiseksi jäsenistölle kapteenien osallistumisoikeus on varsin perusteltua. Toimikuntien puheenjohtajathan yleen- sä valitsevat omiin toimikuntiinsa riittävän määrän asiantuntijajäseniä ja pitävät yhteyttä SGL:n vastaaviin toimikuntaan sekä tutustuvat sieltä tulevaan informaatioon. Tiedon levittäminen jäsenistölle hallituksen, toimikunnan ja kapteenien kautta on jopa suositeltavaa. Kapteenien tulisi olla myös jäsenenä seuran (r.y.:n) hallituksessa, ainakin osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin olisi suotavaa. Monissa seuroissa näin toimitaankin tai kapteeneilla on ainakin läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. Oy:n hallituksen jäsenyys on toinen kysymys, eikä missään tapauksessa helposti ratkaistavissa, mutta ei kapteenien hallitusjäsenyydestä tai ulkojäsenyydestä haittaakaan ole avoimuuden ja viestinnän kannalta, tai jäsenistön kannalta.

Kapteeneilla tulee olla valtuudet, riippumatta seuran tai klubin luonteesta, puuttua jatkuvaan piittaamattomuuteen hyvästä golfkäytöksestä ja vaarallisena pidettyyn peliin. Itse asiassa kapteeneilla on velvollisuus puuttua kaikkiin sääntö- ja etikettirik- keisiin omalla kentällään ja oman seuran jäsenten rikkeisiin muiden seurojen kentillä.

Tällainen toiminta vaatii lujan valtuutuksen, sillä ilman seuran puheenjohtajan, toimitusjohtajan / toiminnanjohtajan sekä hallituksen sataprosenttista tukea kapteenit ovat aika lailla voimattomia kiistatilanteissa. Riittävän valtuutuksen turvin kapteeneilla on mahdollisuus käsitellä eritasoiset rikkeet seuran sääntöjen mukaan ja rankaista pelaajaa tai puuttua havaitsemiinsa tai hänen tietoonsa tulleisiin etiketti-, sääntö-, käytösrikkomuksiin laatimalla suositus rankaisemismenettelyksi (jonka tulisi olla mahdollisimman yhteneväinen kaikissa golfseuroissa nou- dattaen SGL:n suosituksia) esimerkiksi seuraavasti:

 • lievemmissä tapauksissa puhuttelu
 • varoitus
 • kirjallinen huomautus
 • määräaikainen pelikielto (2-4 viikkoa, tilanteen mukaan)
 • erottaminen seuran jäsenyydestä (päätös tehtävä yhdessä seuran hallituksen tai erikseen nimitetyn kurinpitovaliokunnan tai muun vastaavan kanssa).

Oikeudet

Kapteenien toimikausien pituus vaihtelee golfseuroissa yksivuotisesta toimikaudesta lähes elinkautiseen (lähes vuosikymmen). Joka tapauksessa kapteenin toimikauden tulisi olla riittävän pitkä (mieluimmin ainakin 2-3 vuotta). Vuosi tuntuu varsin lyhyeltä ajanjaksolta, mutta monien seurojen säännöt edellyttävät kapteenien valinnan vuosittain vuosikokouksen yhteydessä. Kokemuksien mukaan 3-vuotinen toimikausi saattaa olla paras pituus, sillä yleensä ensimmäinen vuosi kuluu asioiden opettelussa, toinen vuosi jo sujuvassa toteuttamisessa ja kehittämisessä ja kolmas vuosi asioiden rutiininomaisessa hoitamisessa ja siirtämisessä seuraavalle seuran kapteenille. Eri seurojen yhteismitallisuus kapteenien toimijakson pituudessa saattaisi olla varsin järkevää, sillä vuosittain valtakunnallisesti noin 40 kapteenin ja 30 ladykapteenin vaihtuminen (30 %) tuntuu ihan järkevältä. Mikä on oikea toimikauden pituus, on kieltämättä hieman makuasia, mutta 3-vuoden toimikausi saattaa olla aika lähellä hyvää.

Kapteenien tehtävien asianmukainen hoito edellyttää, että kapteenille myönnetään riittävästi taloudellisia edellytyksiä asioiden hoitoon. Kysymyksessä eivät ole yleensä kovinkaan suuret taloudelliset resurssit, mutta ilman niitä moni asia jää hoitamatta. Mikäli kapteeni kuuluu jäsenenä ry:n ja/tai Oy:n päättäviin elimiin, ovat taloudelliset edellytykset melko helposti budjetoitavissa ja kaikkien tiedossa.

Monilla golfseuroilla kapteeneilla on samalla tavoin kuin puheenjohtajalla ja muilla toimihenkilöillä oma merkitty parkkipaikka näkyvällä sijainnilla. Tällä ei ole koskaan ollut tarkoitus tärkeillä vaan kysymyksessä on tiedon levittäminen jäsenistölle siitä, että kapteeni/kapteenit ovat paikalla ja seurassa tavoitettavissa. Käytäntö on osoittautunut varsin hyväksi ja näppäräksi tiedotustavaksi.

Usealla golfalueella seuran kapteeneilla on mahdollisuus vierailla muilla kentillä ja tutustua muihin seuroihin ja kenttiin kauden aikana ainakin kerran/ kenttä vapaalla pelioikeudella. Vierailu edellyttää tietysti yhteydenottoa kentän kapteeneihin hyvissä ajoin ennen vierailua. Näin toimitaan kaikilla alueilla. Tämä on osoittautunut hyväksi tavaksi verkostoitua, ottaa opiksi ja oppia eri kenttien ja seurojen käytännöistä.

Hyvän golfhengen luominen

Eräs golfin suurista viehätyksistä on eri klubien jäsenistö ja peliseura yleisesti, koko luonteiden ja taitojen kirjo, eikä pelkästään golfin parissa. Monimuotoisuus on tässäkin voimaa. Mitä erilaisempia olemme ihmisinä ja pelaajina sen helpompaa meillä on toimia yhdessä ja erikseen ja sen mukavampaa meillä yhdessä on. Erilaiset näkökulmat, katsantokannat ja erilaisen tekemisen malli ovat lumoavia. Miten tämä monimuotoisuus muka sitten toimii?

Ensinnäkin golfyhteisöjemme jäsenistön moninaisuus lisää tietoa, näköalaa ja osaamista. Yhdessä olemme enemmän kuin erikseen ja erikseenkin on helpompaa, kun on aina joku ystävä tai tuttu, jolta kysyä, kun kohtaa ongelmia tai vaikeuksia. Tämä perustuu siihen, että auttaminen kuuluu ihmisen perusolemukseen, se on lajin geeneissä, vaikka nykyaika omaan napaan tuijotuksineen sitä tahtoo piilotella ja peitellä. Tämä pätee myös golfin yleisesti ja klubitoimintaan erityisesti. Toisaalta golfissa on tilanteita, jossa yksikin sana, neuvo, opastus, ohjaus tai auttaminen on liikaa. Silloin tarvitaan vain hyvää tilannetajua ja pelisilmää, jos tuli on irti.

Toiseksi auttaminen ja opastus eivät kuitenkaan ole monivalintatehtäviä, jossa voi valita itselleen tilanteen mukaan sopivimman käyttäytymismallin eikä siihen pidä houkutella ketään vetoamalla myötäelämisen kykyyn. Auttaminen kun ei ole moraalinen valinta, jossa punnitaan kuinka pyyteetön mahdollinen auttaja on. Kentällä tulee aina eteen tilanteita, jolloin tarvitsee toisen ihmisen neuvoa tai apua tai sitä voi antaa. Ne ovat tilanteita, jossa voi tuntea itsensä hyödylliseksi ja on hienoa, että klubeilta löytyy paljon jäseniä, joilla on aikaa toisilleen. Klubihengen siemen löytyy juuri tästä.

Klubihengen/golfhengen vaaliminen seurassa tulee olla kapteenien erityisessä huolenpidossa. Hyvät kapteenit pitävät huolta siitä, että me kaikki viihdymme kentällä ja klubilla. Klubihenki ei kasva eikä säily itsestään. Klubin henki syntyy monien yksittäisten, golfklubin yleiseen toimintaan, henkilökuntaan, kenttään, peliin, pelaajiin, valvojiin ja ympäristöön liittyvien osasten summana. Miten asioita yhdessä teemme ja kuinka hyvin. Hyvä seurahenki vaikuttaa myös vapaaehtoistyöhön, jota klubitoiminta kaipaa. Hyvä seurahenki lisää viihtyvyyttä, siitä ei ole epäilystäkään ja viihtyvyys on klubin toiminnan toinen tärkeä elementti sekä jäsenille että vieraille. Parhaimmassa tapauksessa klubilla on toisiaan täydentäviä persoonallisuuksia ja jäsenistö ymmärtää laajasti sen, että klubihenki on aarre, jota ei voi hukata. Klubihengen perinteitä ei voi ostaa pro-shopista – ne pitää itse tehdä, rakentaa ja vaalia. Mitä kapteenit sitten sen eteen voivat tehdä?

Hyvän golfhengen luomiseksi seurassa kapteenien tulee ensinnäkin myötävaikuttaa välittömän ja aktiivisen seuratoiminnan aikaansaamiseen. Tämä ei tarkoita sitä, että kapteenit ovat jokaisessa mahdollisessa ja mahdottomassa mukana, sillä seuratoimintaan kuuluu oleellisena osana kaikkea mahdollista seuran sisäisistä kilpailuista, tilaisuuksista ja tapahtumista erilaisiin monimuotoisiin seurojen välisiin tapahtumiin, kilpailuihin ja klubimatkoihin asti. Ei muutaman ihmisen voimat kaikkeen riitä ja mitä enemmän jäsenistöä on toiminnassa mukana, sitä helpompaa on seuran ja sen kapteenien toimia.

Kapteenit voivat omalla esimerkillään edesauttaa hyvän ja avoimen ilmapiirin syntyä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tasapuolisuutta kaikkia pelaajia kohtaan riippumatta heidän yhteiskunnallisesta asemastaan, pelitaidoistaan, sukupuolestaan tai iästään, ystävällistä tervehtimistä ja käytöstä, vieraspelaajien kohteliasta tapaamista ja vastaanottamista sekä kaikkien pelikaverien auttamista ja kunnioittamista.

Kapteenit ja klubitoimikunta

Kapteenien eräs keskeisistä tehtävistä on vaalia ja luoda golfseuran me-henkeä. Hyvät kapteenit osallistuvat seuran klubitoimikuntaan, sillä toimikunnan tavoitteena on yleisesti hyvän toimintahengen ja yhteenkuuluvuuden sekä jäsenistön välisen yhteistyön edellytysten luominen sekä jäsenistön toiminnan aktivointi.

Viihtyvyys on eräs edellytys seurahengen synnyttämisessä. Hyvällä seurahengellä taasen saadaan pelaajat pysymään ja viihtymään seurassa sekä tavoitetaan uusia jäseniä. Hyvä seurahenki on seuran runsas voimavara. Seurahenkeen liittyvä vapaaehtoistyöllä on jopa mahdollista alentaa seuran vuosittaisia kustannuksia.

Klubitoimikuntahan aloittaa seuraavan kauden tapahtumien suunnittelun, kunhan kauden kilpailukalenteri alkaa olla valmis yleensä helmi-maaliskuussa. Klubitoimikunnan aktiviteetit vaihtelevat suuresti seurasta riippuen, mutta esimerkiksi kauden avaukseen kapteenin ja ladykapteenin avauslyönneillä liittyy luontevasti kapteenien puheenvuoro ja katsaus seuran ajankohtaisista asioista ja kauteen sisältyvistä odotuksista ja tapahtumista.

Klubitoimintaan liittyviä ja toimintaa edesauttavia tapahtumia ovat muun muassa erilaiset klubipäivät, talkoot kauden alussa, avajaiset ja avajaiskilpailu, juhannuskisat, rapujuhlat, klubiretket ja pelimatkat, klubien väliset ottelut, elokuun valopallokilpailut, erilaiset illanvietot ja teemaillat. Mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon ja klubitoimikunnan on syytä tehdä yhteistyötä muun muassa kilpailutoimikunnan, senioritoimikunnan, junioritoimikunnan ja naistoimikunnan kanssa erilaisten tapahtumien järjestelyissä.

Kapteenien tehtäviin kuuluu luoda yhteyksiä naapuriseuroihin kilpailullisen tai muun yhteistoiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tätä mahdollisuutta on syytä käyttää, ehkä enemmän kuin nykyisin on tapana.

Monilla klubeilla kapteenien järjestämät teemaillat ovat osoittautuneet erittäin hyväksi tavaksi lisätä tietoa ja avoimuutta jäsenistön keskuudessa. Vuosittain toistuvia, mutta sisällöltään vaihtelevia tee-mailtoja kapteeni voi järjestää yhteistyössä klubitoimikunnan/naistoimikunnan kanssa. Teemoina voisivat olla vaikkapa seuraavat usein esille tulevat keskustelun aiheet:

 • Golfin valmennus ja peliin valmentautuminen: Onko kaikki vain henkimaailman asioita?
 • Golfin välineistö: Totuuksia ja kuvitelmia vai valmistajien suuria keksintöjä?
 • Säännöt ja etiketti: Mitä teen ja miten käyttäydyn? Enhän halua olla ääliö!
 • Kenttä ja ympäristö: Miten kenttää ja ympäristöä hoidetaan?
 • Ilmasto ja pukeutuminen: Miten pukeudun hyvin ja peliin sopivasti? Mitä uudet tekokuidut ja materiaalit oikein ovat?

Teemailtojen järjestämisessä on paljon mahdollisuuksia, sillä kaikilla klubeilla jäsenistöstä löytyy uskomaton määrä erilaista asiantuntemusta ja mikäli omalta klubilta ei teeman erityisosaamista löydykään, niin lähimaisemasta se kyllä löytyy tai sitten SGL:n avulla tai omien verkostoitumisien kautta.

Klubitoimikunnan tilaisuudet, joiden järjestelyyn kapteenien on syytä aina osallistua, ovat vuosittaisten, sesongin mukaan järjestettävät talkoot. Talkoita tarvitaan ainakin pelimiljöön ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi keväällä ja syksyllä, sillä talkoot on erinomainen tapa putsailla greenien ympäristöä, bunkkereita, tiiauspaikkoja sekä rangen- ja harjoitusalueen ympäristöä. Kapteeneilla on kevättalkoissa esimerkiksi hyvä tilaisuus tarkistaa kentän merkintöjen oikeellisuus ja ajantasaisuus.

Kapteenit ja kilpailutoimikunta

Jokaisella liittoon kuuluvalla seuralla on oikeus järjestää ilman eri lupaa muita kuin liiton kilpailuja. Liiton kilpailujen järjestämisoikeuden myöntää liiton hallitus. Yleensä kilpailutoimikunta vastaa seuran kilpailutoiminnasta. Toimikunta suunnittelee ja toteuttaa kilpailut yhdessä seuran henkilökunnan, kapteenien ja muiden toimikuntien kanssa. Kapteenien on peruste olla kilpailutoimikunnan jäsen. Toimikunta päättää kilpailumääräyksistä, jotka eivät voi poiketa golfin säännöistä. Kilpailutoimikunnan tehtävänä on muun muassa laatia seuran vuotuinen kilpailukalenteri, jonka seuran hallitus käsittelee ja hyväksyy. Lisäksi kilpailutoimikunta laatii seuran kilpailujen säännöt ja määräykset, nimeää kilpailujen johtajat ja organisaatiot, laatii ohjeita palkinnoista, jotka noudattavat SGL:n ilmoittamia amatöörisääntöjä ja laatii ohjeet tehtävänjaosta kilpailun- johtajan/toimiston välillä yhdessä toimiston kanssa.

Suomen Golfiiton kilpailuiksi luetaan kaikki ne kilpailut Golfiiton jäsenseurojen kentillä, joiden pitopaikan ja ajankohdan ratkaisee Golfiiton hallitus. Näihin kilpailuihin kuuluvat, EM-kilpailut, PM-kilpailut, SM-kilpailut, Finnish Golf Tour, Haastajakiertue, Junior Tour ja alueelliset junioritourit, Finnish Amateur Open kilpailut sisältäen seniorien avoimen SM-kilpailun, Mid Tour, Finnish Senior Tour ja erilaiset katsastus- ja karsintakilpailut. (SGL 2009. Kilpailukäsikirja 2009-2011).

Avoimia kilpailuja ovat taasen kaikki ne seurojen järjestämät kilpailut, joihin voivat osallistua muutkin, kuin järjestävän seuran jäsenet.

Seurojen sisäiset kilpailut ovat tarkoitettu vain seuran jäsenille ja niiden järjestäminen, kuten eri sarjojen reikäpelimestaruudet, ikäkausimestaruuskilpailut ja klubin mestaruuskilpailut elokuussa, voivat olla kapteenien vastuulla. Näiden organisointi käy parhaiten yhteistyössä erityisesti kilpailutoimikunnan kanssa.

Monelta golfklubilta on puuttunut kilpailu niille aloitteleville jäsenille, jotka eivät ole koskaan osallistuneet kilpailuihin tai jotka eivät vain uskalla osallistua kisoihin. Tämänkaltaisen kisan järjestäminen on uusien pelaajien rekrytoimiseksi erityisen tärkeää. Eräänä keinona kapteenit voisivat harkita järjestävänsä 36+ HCP pelaajien ryhmiin mukaan varttuneemman / edistyneemmän hyväntahtoisen pelaajan ja opastajan osallistumiskynnyksen madaltamista varten.

Kapteenit ja kenttätoimikunta

Kapteenit voivat vastata kentän rajoista ja muista merkinnöistä yhdessä kenttätoimikunnan kanssa. Niinpä kapteenien tulee määritellä yhdessä kenttätoimikunnan kanssa seuraavat kenttää koskevat asiat: (i) kenttä ja ulkona oleva alue (ii) vesiesteiden ja sivuvesiesteiden rajat (iii) kunnostettava alue (iv) haitat sekä kentän oleelliset osat.

Kapteenien vastuulla ovat pääasiassa kentän merkinnät ja kapteenien on syytä pitää silmänsä auki kentällä ollessaan. Kentän merkinnöillä on taipumus siirtyä ja muuttua kauden aikana ilman selvää näkyvää syytä ja tämän johdosta merkintöjen säännöllinen tarkastus on paikallaan.

Kapteenit ja sääntö- ja tasoitustoimikunta

Seurassa kapteenit vastaavat sääntö- ja etikettikoulutuksen järjestämisestä ja usein kapteeni (jompikumpi) toimii sääntö- ja tasoitustoimikunnan puheenjohtajana. Seurassa golfin sääntöjen noudattaminen on kapteenien vastuulla.

Golfia pelataan useimmiten ilman tuomaria, minkä takia jokaisen pelaajan tulee hallita golfin perussäännöt sekä kuinka sääntökirjaa käytetään. Itse asiassa sääntökirja olisi hyvä löytyä jokaisen pelaajan golflaukusta. Sääntöjen osaaminen ja taito käyttää sääntökirjaa hyödyttää hyvin usein pelaajaa.

Pelin lähtökohta on se, että jokainen pelaaja pelaa rehellisesti sääntöjä noudattaen, sillä niitä rikkoessaan hän huijaa ennen kaikkea itseään. Yksinkertainen lähtötilannehan on se, että kenttä tulee pelata sellaisena kuin se on ja pallo pelataan siitä paikasta, johon se on päätynyt, elleivät säännöt tai paikallissäännöt toisin määrää.

Kapteenien tulee huolehtia siitä, että kaikki pelaajat noudattavat turvallista, toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kenttää säästävää pelitapaa ja pelaamisen nopeus on myös kapteenien vastuulla.

Rikkeistä tai vilpistä on kilpailuissa sääntöjä rikkoneen pelaajan merkitsijällä velvollisuus huomauttaa asiasta. Jos pelitilanne on niin epäselvä, ettei kumpikaan tiedä miten jatkaa, voidaan lyöntipelissä pelata kaksi palloa reikään asti, kahden eri tulkinnan mukaisesti ja selvittää jälkikäteen oikea sääntö kilpailun johtajalta pelin päätyttyä. Kapteenia on näistä tapauksista ja asioista aina syytä informoida, että hänellä/heillä olisi ajantasainen tieto olemassa.

Sääntö – ja tasoitustoimikunta vastaa yhdessä kapteenien kanssa kentän Course Rating- ja Slope-määräyksistä sekä ylläpitää kenttien paikallissääntöjä yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa.

Kapteenien tehtävänä on laatia ja soveltaa paikallissääntöjä. Kilpailuissa noudatettavista kilpailumääräyksistä ja paikallissäännöistä vastaa taasen kilpailutoimikunta. Kapteenien tehtävänä on pitää paikallissäännöt ajan tasalla ja poistaa niistä, yhdessä kenttämestarin/kenttätoimikunnan ja kilpailutoimikunnan kanssa viivyttelemättä kohdat, jotka on laadittu vain poikkeuksellisia olosuhteita varten, ja kun nämä olosuhteet ovat lakanneet vaikuttamasta. Tällaisia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • siirtosäännön voimassaolo
 • maahan painuneen pallon puhdistaminen
 • pallon puhdistaminen
 • kunnostettavat alueet
 • kentän vauriot
 • työkoneiden jäljet
 • sadeveden valumisesta aiheutuneet vauriot

Tasoitustoimikunta

Seuran tasoitustoimikunta on vastuussa tasoitusjärjestelmän oikeanlaisesta täytäntöön panosta. Kapteeni voi myös avustaa tasoitustoimikuntaa tässä velvoitteessa. Pelaajan on syytä kääntyä seuran tasoitustoimikunnan/kapteenien puoleen, jos on syytä epäillä, että joku pelaa väärällä tasoituksella (tasoitus on liian korkea tai matala). Seuran tasoitustoimikunnalla on oikeus muuntaa kaikkien pelaajiensa tarkkaa tasoitusta erityisesti vuosittaisen tasoitustarkastuksen yhteydessä ja sen tulisi toimia myös erityisissä tapauksissa myös vuosittaisten tasoitustarkastusten välissä. Kapteenin on hyvä kannustaa pelaajia jättämään 4 korttia kaudessa aktiivisen tasoituksen ylläpitämiseksi. Lisätietoja tasoitusjärjestelmästä on saatavilla osoitteesta: http://www.ega-golf.ch/

Kapteenit ja naistoimikunta

Ladykapteeni toimii naistoimikunnan primus moottorina ja hän on sen puheenjohtaja. Kapteenilla, paitsi jos hän on myös ladykapteeni, on yleensä vähäinen rooli naistoimikunnassa. Naistoimikunnan painopiste on seuran naisten osallistumisen ja tekemisen aktivoinnissa. Tässä ladykapteeni edesauttaa toiminnallaan ja esimerkillään erittäin paljon seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyvyyttä. Useissa seuroissa ladykapteeni valmistelee ja järjestelee mm. naisten peli-illat, sopii naisille tarkoitetuista golfklinikoista, sopii ja järjestää naisten välisiä seuraotteluita, osallistuu naiskapteenien tilaisuuksiin (mm. tammikuussa pidettävä Ladykapteenien kokous), vastaa naisten kilpailujen järjestämisestä, huolehtii teemallisten tapahtumien järjestämisestä, huolehtii naisjäsenille tiedottamisesta, osallistuu klubi-iltoihin ja toimii klubitoimikunnassa. Usein ladykapteeni on golfseuran hallituksen jäsen. Kapteenin rooli naistoimikunnassa on tällä hetkellä varsin ohut tai olematon. Kapteenin ja naistoimikunnan välisessä yhteistyössä onkin paljon kehittämisen mahdollisuuksia.

Kapteenit ja juniori- ja senioritoimikunnat

Kapteenien on syytä olla hyvässä yhteistyössä sekä junioritoimikunnan että senioritoimikunnan kanssa. Vaikka suurin osa Suomen golfklubien kapteeneista ei ole iältään lähelläkään junioreita, pikemminkin senioreita, on kapteenien syytä pitää silmällä erityisesti junioreita, sillä he ovat myös tyttö- tai poikajunioreille kapteeneja. Kapteenien tulee osallistua junioritoimintaan näkymällä kentällä ja seuratiloissa junioreiden kanssa ja olla oikeudenmukaisella käyttäytymisellään esimerkkinä seuran nuorille jäsenille. Junioreiden kanssa kapteenien on syytä suunnata kentälle, sillä heidän kanssaan oppimisen tie muuttuu kaksisuuntaiseksi kapteenien pelitaidoista riippumatta.

Senioritoimikunta on monesti aika lähellä kapteenien sydäntä, niinpä kapteenit ainakin jossain määrin automaattisesti painottavat tekemisiään senioreiden suuntaan. Sekään ei ole väärin harmaantuvassa Suomessa.

Kapteenit ja kentänvalvojat

Kapteenit toimivat kentänvalvojien kanssa yhteistyössä pelinvalvontaa suunniteltaessa. Joillakin kentillä kapteenit toimivat mahdollisuuksiensa mukaan kentänvalvojien “esimiehenä ̋.

Kentällä oleva pelin valvoja toimii seuran valtuuttamana. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty  ̋VALVOJA ̋-kyltillä tai vastaavalla kyltillä/nimellä.  ̋Marshall ̋ kyltti on maailmalla yleinen ja peliavustaja-nimikkeestäkin on keskusteltu ja se on jo joillakin kentillä käytössä. Nykyaikana myös asiakaslähtöisempi ̋Player ́s assistant ̋ on käytössä valvojan nimikkeenä.

Nimikkeestä riippumatta, oli se sitten valvoja/peliavustaja tms. ̋kenttävalvojalla”on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys ja tarkistaa pelilupa. Kenttävalvojan tehtävänä on saada pelaajat viihtymään kentillämme, eikä hoputtaa ja juoksuttaa pelaajia. Kenttävalvoja ei ole tuomari, ei kilpailunjohtaja eikä mikään rankaisija. Kenttävalvojalta odotetaan hyvää sääntö- ja kilpailutuntemusta ja täydellistä ajankohtaisten paikallissääntöjen tietämystä ja lisäksi ihmisten käsittelytaitoa. Tärkein viihtyvyyttä ylläpitävä asia on joutuisa, ripeä peli unohtamatta positiivista ja tehokasta palvelua. Kapteenien ja kentänvalvojien välinen joustava ja hyvä yhteistyö on pelaajille eduksi kaikilla kentillä.

Lisätietoa asiasta löytät SGL Kapteenien käsikirjaoppaasta.